PRODUCENTANSVAR


I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år innan det är dags för skrotning.

Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar vilket innebär att man har ett ansvar för att bilen den dag den tjänat ut ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.


Den 1 juni 2007 infördes i Sverige en ny förordning om (ett utvidgat) producentansvar för bilar

(SFS 2007:185) och en ny bilskrotningsförordning (SFS 2007:186).

Det utvidgade producentansvaret föreskriver att bilen från och med år 2002 ska återvinnas till minst 85 procent och från och med år 2015 till 95 procent. Producentansvaret innebär också att de bilar som producenten satt på marknaden i Sverige ska tas emot kostnadsfritt inom ett mottagningssystem.


För att underlätta återvinning av bilar har ett rikstäckande nätverk av mottagningsställen skapats med bilåtervinnare.

Med undantag för vissa glesbygdsområden där särskilda lösningar ordnats, finns det bilåtervinnare eller mottagningsplats inom 50 km från bilägarens bostadsort eller i den egna kommunen.


Man kan även lämna bilen hos fristående bilåtervinnare, men då garanteras inte kostnadsfri inlämning.

Mottagningsstället har även rätt att begära ersättning om det saknas värdefulla komponenter som till exempel motor, växellåda eller katalysator (om den fanns från början).

Alla mottagningsställen tar även emot uttjänta bildelar, men har rätt att begära ersättning för dessa.Det är mycket viktigt att bilen lämnas till en auktoriserad bilåtervinnare.

Om inte avregistreringen går korrekt till, kan siste ägaren komma att kvarstå som ägare, med kostnader och besvär som följd.

En auktoriserad bilåtervinnare ser till att bilen återvinns på ett miljöriktigt sätt, så även ur miljösynpunkt är det viktigt att bilen går till en auktoriserad bilåtervinnare.


När bilen lämnas för återvinning ska du underteckna ett mottagningsbevis och få ett kvitto på att bilen har tagits emot och kommer att avregistreras.
I samband med det ställs bilen av enligt en särskild rutin. Detta görs för att säkerställa att den inte tas i trafik igen.

Om det finns kvarstående skatt på bilen så betalas den ut till dig av Transportstyrelsen.


SVERIGES GRÖNASTE GENERALAGENTDRIVEE AUTOMOTIVE

Hammargatan 13

SE 352 46 Växjö

Tel. (46) 470 78 11 80

Skicka epost